:: HORARIOS KARATE-DO
– Karate Infantil Grupo 1 (hasta 7 años): Martes y Jueves de 18:00 a 19:00
– Karate Infantil Grupo 2 (hasta 7 años): Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30
– Karate Infantil Grupo 3 (hasta 12 años): Martes y Jueves de 19:00 a 20:00
– Karate Juvenil Grupo 4 (hasta 12 años): Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30
– Karate Juvenil Grupo 5 (hasta 18 años): Lunes y Miércoles de 19:30 a 20:30
– Karate Adulto Grupo 6: Martes y Jueves de 20:00 a 21:30

:: HORARIOS AIKI-DO
–  Lunes y Miércoles: 20:30 a 22:00

:: HORARIOS KENJUTSU TRADICIONAL
(Tenshin Shoden Katori Shintô Ryû)
– Sábados: : de 11:00 a 13:00

 

Lunes 

Karate Infantil (hasta 7 años) 17:30 – 18:30

Karate Juvenil (hasta 12años) 18:30 – 19:30

Karate Juvenil (hasta 18 años) 19:30 – 20:30

Aikido

 20:30 – 22:00

 
Martes   

Karate Infantil (hasta 7 años) 18:00 – 19:00

Karate Infantil (hasta 12 años) 19:00 – 20:00

Karate Adultos

20:00 – 21:30

 
Miércoles 

Karate Infantil (hasta 7 años) 17:30 – 18:30

Karate Juvenil (hasta 12 años) 18:30 – 19:30

Karate Juvenil (hasta 18 años) 19:30 – 20:30

Aikido

 20:30 – 22:00

 
Jueves   

Karate Infantil (hasta 7 años) 18:00 – 19:00

Karate Infantil (hasta 12 años) 19:00 – 20:00

Karate Adultos

 20:00 – 21:30

 
Viernes     

 

     
Sábado  

Katori Shinto Ryu

11:00 – 13:00

     
Domingo